Testületi ülés ‘ 2015.05.28.

A Szabó Gyula önkormányzati képviselő által elnökölt ülés megkezdése előtt sor került Bunta Levente polgármester beszámolójára. A beszámoló szerint ismét jelentős, milliós nagyságrendű pénzekkel támogatná a szakminisztérium a jövőben a város távfűtési rendszerének felújítását, ugyanakkor viszont rossz hír, hogy a város elvesztette a pert a prefektúrával szemben a székely zászló kihelyezésére meghozott önkormányzati határozat ügyében (a bíróság sem ítélte törvényesnek az adott határozatot).

Tanácsülés, 2015.05.28.A polgármester ugyanakkor válaszolt Gálfi Árpád MPP-s képviselő múlt havi interpellációjára a kiadott személyi igazolványokkal kapcsolatban: valójában egy 2013-as ügyről van szó, amit elfelejtett az MPP-s kolléga közölni, illetve sajnos egy olyan ügyben próbál önkormányzat ellenes hangulatot kelteni, amiben sem az Önkormányzatnak, sem a Hivatalnak nincs beleszólási joga. Az okmányokat szigorú törvényességi felügyelet alatt állítják ki az adott osztály munkatársai, mely eljárás nem teszi lehetővé azon feltételek figyelembevételét, amelyeket a képviselő felemlegetett. Ezek alapján egyértelműen megfogalmazható: a képviselő vagy nem ismeri az okmánykiállítást szabályozó törvényeket (ez sajnos sorozatosan tapasztalható részéről), vagy/és célja a folyamatos zavarkeltés és a lakosság félreinformálása. Mivel Gálfi Árpád önkormányzati tevékenysége sajnos hosszú idők óta az ilyen viszonyulásban merül ki a a várost érintő kérdésekben, a következőkben csupán az írásos interpellációira fog válaszolni, írásban.

A testület napirend előtt elfogadta az áprilisi ülés jegyzőkönyvét, illetve a napirendet, amely 12 határozattervezetből és a “különfélékből” állt.

Az első két napirendi pontban egyrészt az ICOS CONF RT. Benedek Elek Líceum részére nyújtott 1300 lej értékű támogatási összegét, másrészt a Tourinfo részére érkezett, az iroda 2015-ös turisztikai katalógusának kiadását támogató összegeket fogadta el az Önkormányzat. Pontosabban fogadta volna, ugyanis törvényességi kétely merült fel mindkettővel kapcsolatban, mivel az iskolának szóló támogatás szerződése 2014 decemberi keltezésű volt, illetve a Tourinfo által kapott támogatások egy része is 2014-es dátummal rendelkezett. A helyzet tisztázása érdekében ezt a két határozatot a gazdasági igazgató kérésére a Testület a napirend végére helyezte, a költségvetés módosítását tartalmazó ötös napirendi ponttal egyetemben.

A harmadik napirendi pontban a város tanintézeteiben dolgozó, viszont nem a városban lakó oktatók első negyedévi ingázási támogatását fogadta el az önkormányzat. A határozat összesen 33587 lej kifizetését teszi lehetővé – személyenként kb. 120 lejes összegtől kezdve egészen 1100 lejig (ez utóbbit egy Csíkszeredából ingázó oktatónak) jelent ez támogatást attól függően, milyen messziről és hány alkalommal ingázik az illető személy.

A negyedik napirendben a város költségvetésében erre a célra elkülönített 300ezer lejt adta oda az önkormányzat az Udvarhelyi Média Kft.-nek törzstőkeemelés formájában. Az elmúlt időszakban online felülettel és az eladások kb. 10%-al való növekedésével bővülő vállalkozás vezetője, Farkas György betegség miatt sajnos nem tudott megjelenni az ülésen, a 2014-es tevékenységi és gazdasági beszámoló így a következő havi ülésen várható.

Az ötödik napirend az ülés végére helyeződött át, így a hatodik napirend megbeszélésével folytatódok a Testület munkája.

A hatodik határozattervezet szerint a város belépésről kellett döntést hozni a Nagy-Küküllő Közbirtokossági Szövetségbe. A Szövetség részéről Tamás László elnök mutatta be a Szövetséget: jelenleg 26500 hektár a részükről őrzött/felügyelt terület, illetve összesen 36 taggal rendelkeznek: 18 közbirtokossági egyesület, 8 egyházi erdőbirtok, 7 községi erdőbirtok és 3 iskolaszék. A város 1388 hektárral léphetne be a Szövetségbe, ám ezzel a birtok nagyságát tekintve csupán a középmezőnybe foglalna helyet: a zetelakiak pl. ~9000 hektárral, a homoródalmásiak pedig ~4600 hektárral vannak a Szövetségben. A Szövetség legfontosabb célkitűzései a csatlakozásra felkérő levél szerint egyébként: “A birtokosok jog- és érdekvédelme, az erdő- és legelőbirtok együttes erdészeti kezelése, szakma, jogi és számviteli képzés, tanácsadás, erdőtanúsítás, valamint az egyesületi-közösségi élet, kultúra fejlesztése és ápolása.”. A Szövetségbe való belépés feltétele a belépési díj (0.1 euro/hektár) és az éves tagsági díj (2 lej/hektár/év) vállalása. A Szövetségbe való belépés ugyanakkor a most alakuló Zetelaki Erdőrendészeti Hivatal zRT-be is belépést jelenthet részvényesként, amely szervezet biztosítani fogja a jövőben az erdőrendtartási törvényben előírt szakmai munkát a tagság erdőbirtokán.

A Szövetségbe való belépés nem szövetségi gazdálkodást jelentene, hanem erdőszolgáltatást – mint tulajdonos, továbbra is a város döntene a kitermelésről, eladásról, stb. A jelzett erdőszolgáltatás igénylése ugyanakkor időszerű városunk esetében, mivel a múlt évben járt le a 2004-ben  kötött szerződés a Romsilva-val, és azóta napjainkig, illetve az elmúlt időszakban az új erdészeti üzemterv elkészültéig ideiglenesen látta el feladatát az állami szolgáltató.

A hetedik pontban az elmúlt időszakban megürült ANL-s lakás új, prioritási lista szerinti igénylőjét fogadta el bérlőnek a Testület.

A nyolcadik napirend ugyancsak ANL-s téma: két lakó, ugyanabban a tömbházban, lakást cserélne: a kisebb lakásban élőknek gyerekük született, erre hivatkozva, és a másik lakás bérlőjével egyetértésben kérik az Önkormányzat beleegyezését a cserére. Megkapták.

A következő tervezet szerint a város közvagyonából átkerülnek az Urbana Rt.-hez az utóbbi időszakban történt fejlesztések kapcsán felszerelt/kiépített eszközök, rendszerek. Mindezt annak az 1998-as szerződésnek alapján, melynek értelmében a város közvagyonából átkerül karbantartásra és kihasználásra az Urbana Rt.-hez a város víz-, csatorna- és fűtésrendszere. Ezúttal 168 darab fűtés és melegvíz-előállító modul a teljes felszereléssel 9,9millió lej értékben, 439 m hosszú ivóvíz-vezeték a Csereháton 56ezer lej értékben, 311 m szennyvíz csatorna ugyanott 68ezer lej értékben, 260 m ivóvíz és 237 m szennyvíz csatorna az Ugron Gábor utcában 100ezer lej értékben.

A tizedik pontban a Néptáncműhely kérte a tisztségjegyzék módosítását olyan értelemben, hogy egy felsőfokú végzettséget igénylő táncos állás átminősítésre kerüljön középfokú végzettséget igénylővé. Ezt a kérését azzal indokolja, hogy mivel nincs ilyen jellegű felsőfokú oktatás az országban, nem tudja betölteni ezt az állást. A Testület támogatta az igazgató kérését, bár megjegyezném, valószínűleg nem ezen az álláson múlt, hogy ebben az évadban, a testületi ülés napjáig, csupán egyetlen bemutatót tartottak.

A tizenegyedik pontot Barabás Csaba jogi tanácsadó mutatta be a helyi rendőrség részéről, mivel László Szabolcs, a rendőrség vezetője Bukarestben tartózkodott. Elmondása szerint a tisztségjegyzék módosítását az ANFP (Köztisztviselők Országos Hatósága) kérése alapján nyújtották be az Önkormányzathoz jóváhagyásra. Jelezte, a megfelelő állapot eléréséig valószínűleg még 1-2 alkalommal kell majd módosítani (igen, itt bennünk is felmerült pár kérdés, de a hangsúlyt a célra helyezve mindenki elfogadta a kérést). Még 17 állás van betöltetlenül, az alkalmazásokhoz azonban még alkalmazási terv kell készüljön, amit az ANFP láttamoz és a Testület elfogad. Egyelőre az alkalmazottak egy része még mindig iskolába jár, ugyanakkor a rendőrség visszajelzésére várnak azzal a dokumentummal kapcsolatban, amelyet törvény szerint nekik kellett benyújtani láttamozás végett azon helyi rendőrök nevével, akik ténymegállapítóként (“agent constatator”) konkrétan eljárhatnak a törvény- vagy szabályszegőkkel szemben.

Az utolsó beterjesztett napirendben egy megvalósíthatósági tanulmány került a Testület elé. A tanulmány a Csereháton építendő szociális lakások tervét tartalmazta. A szakember elmondása szerint az utóbbi években, bár a városnak volt kérése letéve további lakások építésére, nem támogatta a szakminisztérium új lakások építését, amíg a megkezdettek nem fejeződnek be. Nemrég jelezték viszont, hogy amennyiben a kérésünket fenntartjuk, a jövőben részt vehetünk ismét a programban, vagyis akár újabb tömbházak épülhetnének – azonban mivel olyan terveket fognak támogatni, amelyek kis felületekkel számolnak, kérik a jelenlegiek áttervezését. Így lett ugyanazon felületen a tervezett 32 lakrészből 48 a tervben, 16 garzon és 32 kétszobás.
Pozitív elbírálás esetén a beruházás értéke 8.2millió lej lenne és 27 hónap lenne a kivitelezési idő.

A beterjesztett napirendek végén újra szó esett az első két napirendről. A gazdasági igazgató elmondása szerint a támogatások idei felhasználásának a beterjesztett formában  (elfogadás, költségvetésbe foglalás) nincs törvényes akadálya, tehát az Önkormányzat elfogadhatja azokat.
Ezek után bemutatásra kerülhetett az ötödik pont a költségvetés módosításról. Itt a két említett összegen kívül bevételre került a szakminisztériumtól a kórháznak eszközök vásárlására szánt támogatási összeg 1,692millió lej értékben, a Kipi-Kopi napközi épületére érkező 2,992millió lej a Fejlesztési Minisztérium részéről. Ugyanakkor a tavaly év végén kapott összegek (452ezer lejt) a város idei költségvetésébe való bevételét vissza kellett vonni, mivel kiderült, a minisztérium bár beleegyezett az idei felhasználhatóságába, utólag pontosított: csupán akkor, ha tavalyi számlákat kell belőle kifizetni. Érkezett még két pályázati forrásból összesen 11ezer lej a Művelődési Ház részére a Szejke-fesztivál megrendezésére. A Testület teljes létszámban támogatta a beterjesztett költségvetés módosítást.

A “különfélék” között Berde Zoltán jelezte, a Fások utcában levő, használaton kívüli vasúti síneket jó lenn meglátása szerint eltávolítani. Bíró Edit a Kisköved utcában tönkrement forgalomirányító tükör cseréjét szorgalmazta, ugyanakkor jelezte, számos esetben tartófalakat vesznek ki a tömbházakban, ami igen veszélyes és megoldást kíván (a főépítész válasza: a megoldás az, hogy a szomszédok jelentsék fel és akkor megbüntetik az illetőt). Kolumbán Imola a nemsokára induló Virágos Udvarhely programra, illetve Nyári estékre hívta fel a figyelmet, Szabó Gyula pedig a Rét utcában a forgalomlassító táblát figyelmen kívül hagyók miatt fekvőrendőrök kiépítését kérte. Jómagam a Kisköved utcai, alacsony csatornafedeleket tettem szóvá, illetve rákérdeztem a lassan féléve húzódó, de nem megoldott SMS-ben való parkolás ügyére (“folyamatban van”).

A Testület döntése alapján a következő ülés vezetője Géczi Levente lesz.